Zrzeczenie się

 

Wprowadzenie

Niniejsze warunki regulują korzystanie z niniejszej strony internetowej; Korzystając z tej strony, akceptujesz te warunki w całości. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami lub jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie wolno Ci korzystać z tej strony.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niniejszej strony internetowej i wyrażając zgodę na niniejsze warunki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie przez Brickendon Consulting Limited "BCL" plików cookie oraz wszystkich warunków zawartych w ich polityce cookies. [Zobacz politykę plików cookie].

Licencja na korzystanie ze strony internetowej

O ile nie postanowiono inaczej, BCL i/lub jej licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do witryny i materiałów znajdujących się na stronie internetowej.  Z zastrzeżeniem licencji poniżej, wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Użytkownik może przeglądać, pobierać tylko do celów buforowania i drukować strony z witryny na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej i w innych częściach niniejszych warunków.

Nie wolno:

  • ponownie opublikować materiał z tej strony internetowej (w tym ponowne opublikowanie na innej stronie);
  • sprzedawać, wypożyczać lub podlicencji materiałów z witryny;
  • Pokazywanie jakichkolwiek materiałów ze strony publicznej;
  • powielać, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiałów na tej stronie w celach komercyjnych;
  • edytować lub w inny sposób modyfikować jakichkolwiek materiałów na stronie internetowej; lub
  • rozpowszechniać materiały z tej strony, z wyjątkiem treści wyraźnie i wyraźnie udostępnione do redystrybucji.

Dopuszczalne użycie

Nie wolno korzystać z tej strony w sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie witryny lub upośledzenie dostępności lub dostępności strony; lub w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy lub w związku z jakimkolwiek niezgodnym z prawem, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działalnością.

Nie wolno korzystać z niniejszej strony internetowej do kopiowania, przechowywania, hostowania, transmitowania, wysyłania, używania, publikowania lub dystrybuowania jakichkolwiek materiałów, które składają się z (lub są powiązane) jakichkolwiek programów szpiegujących, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, rejestratorów naciśnięć, rootkitów lub innych złośliwych programów komputerowych.

Nie wolno prowadzić żadnych systematycznych lub zautomatyzowanych działań w zakresie gromadzenia danych (w tym bez ograniczeń skrobanie, Eksploracja danych, wyodrębnianie danych i zbieranie danych) w odniesieniu do tej strony bez wyraźnej pisemnej zgody PLC.

 

 

Treści użytkownika

W niniejszych warunkach "treści użytkownika" oznaczają materiały (w tym między innymi tekst, obrazy, materiały audio, materiały wideo i materiały audiowizualne), które użytkownik przesyła do tej witryny, niezależnie od celu.

Użytkownik udziela BCL ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na używanie, powielanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie treści użytkownika w istniejących lub przyszłych mediach.  Przyznasz również BCL prawo do sublicencji tych praw i prawo do wniesienia powództwa o naruszenie tych praw.

Treść użytkownika nie może być nielegalna lub niezgodna z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich i nie może być w stanie dochodzić do działań prawnych, czy to przeciwko Tobie, PLC czy innej osobie trzeciej (w każdym przypadku na mocy obowiązującego prawa).

Użytkownik nie może przesyłać żadnych treści użytkownika na stronę internetową, która jest lub kiedykolwiek była przedmiotem jakiegokolwiek groźby lub faktycznego postępowania prawnego lub innej podobnej skargi.

BCL zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wszelkich materiałów przesłanych do tej strony, lub przechowywane na serwerach BCL, lub hostowane lub opublikowane na tej stronie.

Niezależnie od praw BCL wynikających z niniejszych warunków w odniesieniu do treści użytkownika, BCL nie zobowiązuje się do monitorowania przedkładania takich treści lub publikacji takich treści na tej stronie.

Brak gwarancji

BCL wyklucza wszelkie domniemane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do tej witryny lub jakiejkolwiek treści na jej temat. Korzystanie z witryny odbywa się na własne ryzyko.

Niniejsza strona internetowa jest dostarczana "tak jak jest" bez jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. BCL nie składa żadnych oświadczeń lub gwarancji w odniesieniu do tej strony lub informacji i materiałów zawartych na tej stronie.

Bez uszczerbku dla ogólności powyższego ustępu, BCL nie gwarantuje, że:

  • Ta strona internetowa będzie stale dostępna lub dostępna w ogóle; lub
  • informacje na tej stronie są kompletne, prawdziwe, dokładne lub nie wprowadzające w błąd.

Żadne z postanowień niniejszej strony internetowej nie stanowi ani nie stanowi porady jakiegokolwiek rodzaju.

Ograniczenia odpowiedzialności

PLC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, czy w umowie, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenie obowiązku ustawowego, lub w inny sposób, nawet jeśli możliwe do przewidzenia lub powiadomiony o potencjalnej utracie, wynikające lub w związku z:

używania lub niemożności korzystania ze strony internetowej lub korzystania z jakiejkolwiek treści wyświetlanej na jej stronie internetowej. Bez ograniczeń PLC nie będzie ponosić odpowiedzialności za utratę zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów; przerwy w działalności gospodarczej; utratę przewidywanych oszczędności; utrata możliwości biznesowych, renomy lub reputacji; utratę lub uszkodzenie informacji lub danych lub bezpośrednie lub pośrednie, następcze, specjalne, wielokrotne, zlikwidowane lub karne straty lub szkody.

 

BCL nie wyklucza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności wobec Ciebie, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbania lub zaniedbania pracowników BCL, agentów lub podwykonawców oraz oszustwa lub świadomego wprowadzenia w życie.

Zasadności

Korzystając z tej strony, zgadzasz się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszej stronie zrzeczenie się jest uzasadnione.

Jeśli nie uważasz, że są one uzasadnione, nie wolno korzystać z tej strony.

Inne strony

Zgadzasz się, że jako podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością, BCL ma interes w ograniczeniu odpowiedzialności osobistej swoich funkcjonariuszy, dyrektorów, menedżerów, członków i/lub pracowników.  Zgadzasz się, że nie będzie żadnych roszczeń osobiście przeciwko oficerów BCL lub pracowników w odniesieniu do wszelkich strat, które cierpią w związku z witryną.

Bez uszczerbku dla powyższego ustępu, zgadzasz się, że ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności określonych w niniejszej stronie zrzeczenie się chroni oficerów PLC, dyrektorów, menedżerów, członków i/lub pracowników, agentów, spółek zależnych, następców, cesjonariuszy i podwykonawców, jak również PLC.

Niewykonalne przepisy

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej strony zrzeczenie się lub okaże się, niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, które nie będą miały wpływu na wykonalność innych postanowień niniejszej strony internetowej.

Odszkodowania

Użytkownik niniejszym zabezpiecza PLC i zobowiązuje się do utrzymywania zabezpieczenia PLC przed wszelkimi stratami, odszkodowaniami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami poniesionymi lub poniesionymi przez PLC, wynikających z naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, nieprzestrzegania przez którekolwiek z tych warunków warunki lub wynikające z jakichkolwiek roszczeń, że naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych warunków.

Naruszenia niniejszych warunków

Bez uszczerbku, w przypadku naruszenia niniejszych warunków w jakikolwiek sposób, BCL może podjąć takie działania, jak PLC uzna za stosowne do czynienia z naruszeniem, w tym zawieszenie dostępu do strony internetowej, zakazujące dostępu do strony internetowej, Blokowanie komputerów za pomocą Państwa adres IP dostęp do witryny, kontaktując się z dostawcą usług internetowych, aby zażądać, aby blokować dostęp do strony internetowej i/lub Wszczynanie postępowania sądowego przeciwko Tobie.

Zmiany

BCL może dokonywać zmian w niniejszych warunkach od czasu do czasu.  Zmienione warunki będą miały zastosowanie do korzystania z tej strony od daty opublikowania zmienionych warunków na tej stronie.  Prosimy o regularne sprawdzanie tej strony, aby upewnić się, że znasz aktualną wersję, ponieważ zgadzasz się, że będziesz wiedział o wszelkich zmianach niniejszych warunków i aktualnych wersji.

Przypisania

BCL może przenosić, podzlecać lub w inny sposób zajmować się swoimi prawami i/lub zobowiązaniami w ramach niniejszych warunków bez powiadomienia użytkownika lub uzyskania zgody użytkownika.

Użytkownik nie może przenosić, podzlecać ani w inny sposób rozpatrywać swoich praw i/lub zobowiązań wynikających z niniejszych warunków.

Postanowień

Jeśli postanowienie niniejszych warunków zostanie określone przez sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać w pełnej mocy.  Jeżeli jakiekolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, jeśli jego część została usunięta, część ta zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie nadal obowiązywać w pełnej mocy.

Całość umowy

Niniejsze warunki stanowią całość umowy między Tobą a BCL w odniesieniu do korzystania z tej strony internetowej i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy w odniesieniu do korzystania z tej strony.

Prawo i jurysdykcja

Niniejsze warunki będą regulowane wyłącznie i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii.  Użytkownik niniejszym zgadza się i wyraża zgodę na jurysdykcję takich sądów w przypadku wszelkich sporów.

Rejestracje i zezwolenia

Brickendon Consulting Limited jest spółką zarejestrowaną na mocy prawa Anglii i Walii i zarejestrowana w domu firm (numer rejestracyjny 07262520).

Siedziba Brickendon Consulting Limited znajduje się na ulicy 4 Prince Albert Road w Londynie, NW1 7SN i siedzibie firmy znajduje się na poziomie 30, 40 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5NR.

Możesz skontaktować Brickendon Consulting Limited przez e-mail do [email protected] lub telefonicznie + 44 203 693 2605